Updates

Firmware Updates

Pizza v1.12

Softpop2 DIGITAL VCO UPGRADE v1.0 (09/2022)

Softpop2 legacy analog VCO firmware v1.2 (03/2022)

grandPA v1.1

Knit Rider v1.5

Little Nerd v1.1

microGranny 2 firmware v2.5

Popcorn v1.1